ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
5
2
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
118
39
157
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
1
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
125
42
167
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
7
0
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
12
3
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
19
3
22
 3. ครู
-
คศ.1
98
261
359
 ชำนาญการ
คศ.2
35
120
155
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
245
826
1,071
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
2
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
378
1,209
1,587
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
70
252
322
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
40
1
41
 6. พนักงานราชการ
-
-
12
43
55
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
152
310
462
รวมทั้งหมด
801
1,867
2,668