ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
5
2
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
115
35
150
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
2
1
3
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
123
38
161
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
0
6
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
6
0
6
 3. ครู
-
คศ.1
98
264
362
 ชำนาญการ
คศ.2
37
117
154
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
265
853
1,118
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
400
1,235
1,635
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
62
234
296
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
41
1
42
 6. พนักงานราชการ
-
-
13
50
63
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
155
314
469
รวมทั้งหมด
804
1,880
2,684