ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


2,671 คน

ครูและบุคลากร

169 คน

ผอ.รร.

22 คน

รอง ผอ.รร.

1,600 คน

ครู

322 คน

ครูผู้ช่วย

5 คน

บุคลากร 38(2)

41 คน

ลูกจ้างประจำ

55 คน

พนักงานราชการ

345 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

104 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

13 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
594
1,511
2,105
3
2
5
40
1
41
12
43
55
152
310
462
801
1,867
2,668