ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


2,707 คน

ครูและบุคลากร

169 คน

ผอ.รร.

23 คน

รอง ผอ.รร.

1,596 คน

ครู

337 คน

ครูผู้ช่วย

6 คน

บุคลากร 38(2)

38 คน

ลูกจ้างประจำ

63 คน

พนักงานราชการ

346 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

120 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

17 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
586
1,528
2,114
2
4
6
37
1
38
15
48
63
161
322
483
801
1,903
2,704