ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 1


2,688 คน

ครูและบุคลากร

162 คน

ผอ.รร.

6 คน

รอง ผอ.รร.

1,650 คน

ครู

296 คน

ครูผู้ช่วย

4 คน

บุคลากร 38(2)

42 คน

ลูกจ้างประจำ

63 คน

พนักงานราชการ

358 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

97 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

14 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
593
1,513
2,106
2
2
4
41
1
42
13
50
63
155
314
469
804
1,880
2,684