71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มกุสุมาลย์ 2 จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
460
21
34
นายสราวุธ พาเสน่ห์
47010078 บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
11
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
47010079 บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
110
8
11
นายสุริยศักดิ์ ประทุมรัตน์
47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
13
นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์
47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
21
3
0
47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
126
8
12
นายขจรศักดิ์ โสรินทร์
47010093 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
94
8
13
นายวิรัน บุญหงษ์
47010094 บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
43
9
7
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
47010095 แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
7
นางจูรีรัตน์ คำเมือง
47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
295
10
14
นางพรรมาหา เพชรพรรณ
47010097 บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
39
8
5
นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์
47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
235
11
21
นายผดุง ประพันธ์
47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
14
นางปิ่นเกศ มณีเนตร