71

อำเภอเมืองสกลนคร

26

อำเภอกุสุมาลย์

14

อำเภอกุดบาก

10

อำเภอเต่างอย

18

อำเภอโคกศรีสุพรรณ

20

อำเภอโพนนาแก้ว

16

อำเภอภูพาน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มแมดด่านพลังวิทย์ จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
47010110 บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
86
8
6
นายธีรพล ภูโทถ้ำ
47010111 บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
41
7
8
นายปริญญามิตร ลีนาลาด
47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
35
8
7
นายสุมิตรชัย ด่านลาพล
47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
11
นายชัยณรงค์ คำภูษา
47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
168
11
17
นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง
47010122 บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
296
11
24
47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-ประถมศึกษา
161
8
12
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
47010124 บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
129
11
18
นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง