ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอเมืองสกลนคร

15,317
จำนวนนักเรียน
7,905
นักเรียนชาย
7,412
นักเรียนหญิง
793
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอเมืองสกลนคร (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
15
75
74
149
81
656
668
1,324
84
799
697
1,496
รวมอนุบาล
180
1,530
1,439
2,969
90
873
832
1,705
91
953
853
1,806
ประถมศึกษาปีที่ 3
90
941
880
1,821
ประถมศึกษาปีที่ 4
90
923
870
1,793
ประถมศึกษาปีที่ 5
91
973
916
1,889
ประถมศึกษาปีที่ 6
91
916
960
1,876
รวมประถมศึกษา
543
5,579
5,311
10,890
มัธยมศึกษาปีที่ 1
24
284
236
520
มัธยมศึกษาปีที่ 2
23
264
235
499
23
248
191
439
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
70
796
662
1,458
รวมทั้งหมด
793
7,905
7,412
15,317
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2969 คน

19.38%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10890 คน

71.10%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1458 คน

9.52%
รายละเอียดทั้งหมด