ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอกุสุมาลย์

5,090
จำนวนนักเรียน
2,597
นักเรียนชาย
2,493
นักเรียนหญิง
261
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอกุสุมาลย์ (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
6
4
10
30
273
225
498
28
257
237
494
รวมอนุบาล
60
536
466
1,002
30
276
242
518
30
300
243
543
ประถมศึกษาปีที่ 3
28
289
302
591
ประถมศึกษาปีที่ 4
28
291
266
557
ประถมศึกษาปีที่ 5
28
269
271
540
ประถมศึกษาปีที่ 6
28
266
302
568
รวมประถมศึกษา
172
1,691
1,626
3,317
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
102
93
195
มัธยมศึกษาปีที่ 2
7
100
110
210
8
89
78
167
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
22
291
281
572
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3
35
60
95
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
27
27
54
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
17
33
50
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
7
79
120
199
รวมมัธยมปลาย/ปวช.
7
79
120
199
รวมทั้งหมด
261
2,597
2,493
5,090
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
36
497
488
985
4
37
397
333
730
6
56
478
432
910
7
70
748
798
1,546
7
62
477
442
919
รวมทั้งหมด
26
261
2,597
2,493
5,090
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1002 คน

19.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3317 คน

65.17%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 572 คน

11.24%

นักเรียนระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า จำนวน 199 คน

3.91%
รายละเอียดทั้งหมด