ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอกุดบาก

2,927
จำนวนนักเรียน
1,493
นักเรียนชาย
1,434
นักเรียนหญิง
163
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอกุดบาก (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
15
129
134
263
15
136
149
285
รวมอนุบาล
30
265
283
548
17
147
123
270
17
164
177
341
ประถมศึกษาปีที่ 3
18
165
166
331
ประถมศึกษาปีที่ 4
18
179
142
321
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
145
159
304
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
168
172
340
รวมประถมศึกษา
105
968
939
1,907
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
90
76
166
มัธยมศึกษาปีที่ 2
9
88
70
158
9
82
66
148
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
28
260
212
472
รวมทั้งหมด
163
1,493
1,434
2,927
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
3
50
559
554
1,113
7
65
469
434
903
4
48
465
446
911
รวมทั้งหมด
14
163
1,493
1,434
2,927
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 548 คน

18.72%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1907 คน

65.15%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 472 คน

16.13%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน