ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอเต่างอย

2,165
จำนวนนักเรียน
1,103
นักเรียนชาย
1,062
นักเรียนหญิง
102
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอเต่างอย (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
1
5
6
10
76
70
146
10
84
75
159
รวมอนุบาล
21
161
150
311
11
128
118
246
11
131
125
256
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
119
117
236
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
131
124
255
ประถมศึกษาปีที่ 5
11
143
139
282
ประถมศึกษาปีที่ 6
11
144
154
298
รวมประถมศึกษา
66
796
777
1,573
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
40
47
87
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
58
50
108
5
48
38
86
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
15
146
135
281
รวมทั้งหมด
102
1,103
1,062
2,165
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
22
324
297
621
2
19
254
274
528
2
22
320
291
611
4
39
205
200
405
รวมทั้งหมด
10
102
1,103
1,062
2,165
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 311 คน

14.36%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1573 คน

72.66%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 281 คน

12.98%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มโรงเรียน