ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอโคกศรีสุพรรณ

2,722
จำนวนนักเรียน
1,413
นักเรียนชาย
1,309
นักเรียนหญิง
172
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอโคกศรีสุพรรณ (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
19
112
122
234
19
131
135
266
รวมอนุบาล
38
243
257
500
20
174
143
317
20
188
178
366
ประถมศึกษาปีที่ 3
20
162
181
343
ประถมศึกษาปีที่ 4
18
172
139
311
ประถมศึกษาปีที่ 5
19
147
158
305
ประถมศึกษาปีที่ 6
19
168
151
319
รวมประถมศึกษา
116
1,011
950
1,961
มัธยมศึกษาปีที่ 1
6
53
35
88
มัธยมศึกษาปีที่ 2
6
59
32
91
6
47
35
82
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
18
159
102
261
รวมทั้งหมด
172
1,413
1,309
2,722
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
7
70
637
613
1,250
3
30
241
190
431
5
42
249
206
455
3
30
286
300
586
รวมทั้งหมด
18
172
1,413
1,309
2,722
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 500 คน

18.37%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1961 คน

72.04%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 261 คน

9.59%
รายละเอียดทั้งหมด