ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอโพนนาแก้ว

3,831
จำนวนนักเรียน
1,996
นักเรียนชาย
1,835
นักเรียนหญิง
199
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอโพนนาแก้ว (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
16
17
33
20
193
166
359
20
181
177
358
รวมอนุบาล
41
390
360
750
20
215
194
409
20
183
194
377
ประถมศึกษาปีที่ 3
20
192
209
401
ประถมศึกษาปีที่ 4
21
184
163
347
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
190
198
388
ประถมศึกษาปีที่ 6
21
238
201
439
รวมประถมศึกษา
122
1,202
1,159
2,361
มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
136
99
235
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
129
109
238
12
139
108
247
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
36
404
316
720
รวมทั้งหมด
199
1,996
1,835
3,831
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
4
38
368
425
793
6
61
728
602
1,330
3
30
360
328
688
5
46
288
265
553
2
24
252
215
467
รวมทั้งหมด
20
199
1,996
1,835
3,831
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 750 คน

19.58%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2361 คน

61.63%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 720 คน

18.79%
รายละเอียดทั้งหมด