ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563) อำเภอภูพาน

3,386
จำนวนนักเรียน
1,755
นักเรียนชาย
1,631
นักเรียนหญิง
165
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอภูพาน (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
17
165
163
328
18
163
175
338
รวมอนุบาล
35
328
338
666
17
202
181
383
18
191
168
359
ประถมศึกษาปีที่ 3
18
199
212
411
ประถมศึกษาปีที่ 4
18
203
197
400
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
199
164
363
ประถมศึกษาปีที่ 6
18
198
189
387
รวมประถมศึกษา
106
1,192
1,111
2,303
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
71
56
127
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
82
56
138
8
82
70
152
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
24
235
182
417
รวมทั้งหมด
165
1,755
1,631
3,386
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
6
64
504
472
976
3
30
362
331
693
5
52
672
632
1,304
2
19
217
196
413
รวมทั้งหมด
16
165
1,755
1,631
3,386
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 666 คน

19.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2303 คน

68.02%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 417 คน

12.32%
รายละเอียดทั้งหมด