จำนวนนักเรียนในสังกัด อนุบาล 1 จำนวน 19 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
2
9
11
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
4
3
7
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
10
6
16
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
13
7
20
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
5
2
7
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
2
5
7
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
12
15
27
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
0
3
3
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
1
5
6
11
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
1
3
0
3
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
1
6
7
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
6
1
7
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
0
3
3
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
1
5
6
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
16
17
33