จำนวนนักเรียนในสังกัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 65 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
12
2
14
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
10
4
14
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
34
13
47
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
1
12
16
28
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
14
8
22
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
2
25
25
50
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
2
29
23
52
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
1
5
9
14
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
13
6
19
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
13
6
19
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
1
5
7
12
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
5
3
8
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
11
9
20
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
1
13
14
27
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
13
18
31
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
8
11
19
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
2
20
14
34
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
14
13
27
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
14
12
26
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
5
12
17
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
9
11
20
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
1
10
17
27
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
2
17
19
36
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
25
10
35
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
2
35
38
73
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
15
9
24
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
11
12
23
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
7
0
7
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
1
6
13
19
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
1
8
11
19
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
1
8
11
19
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
12
3
15
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
4
3
7
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
11
12
23
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
5
4
9
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
16
11
27
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
5
2
7
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
12
6
18
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
5
6
11
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
13
10
23
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
25
15
40
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
11
9
20
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
16
4
20
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
13
12
25
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
16
9
25
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
2
3
5
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
9
8
17
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
10
5
15
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
4
12
16
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
1
16
11
27
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
1
11
4
15
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
1
9
6
15
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
1
14
4
18
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
1
5
6
11
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
1
5
4
9
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
1
4
7
11
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
1
7
14
21
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
1
17
9
26
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
2
11
10
21
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
2
21
17
38
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
1
9
9
18
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
1
13
11
24
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
1
2
4
6
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
1
9
10
19
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
1
8
6
14