จำนวนนักเรียนในสังกัด ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 175 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
10
12
22
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
8
8
16
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
1
3
4
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
2
24
29
53
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
2
24
17
41
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
1
10
10
20
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
1
5
7
12
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
18
11
29
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
14
7
21
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
4
6
10
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
3
5
8
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
6
7
13
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
8
9
17
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
6
7
13
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
2
24
14
38
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
8
13
21
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
6
3
9
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
1
10
4
14
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
1
5
10
15
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
1
2
6
8
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
11
8
19
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
6
4
10
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
13
8
21
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
1
3
1
4
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
3
47
40
87
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
7
128
134
262
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
7
153
129
282
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
9
6
15
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
4
9
13
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
3
66
57
123
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
7
7
14
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
5
9
14
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
1
13
12
25
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
5
4
9
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
3
0
3
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
6
3
9
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
1
4
2
6
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
6
3
9
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
9
7
16
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
8
5
13
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
12
13
25
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
4
2
6
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
7
5
12
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
9
8
17
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
6
5
11
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
13
8
21
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
7
1
8
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
1
4
4
8
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
1
4
6
10
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
1
2
1
3
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
16
17
33
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
16
14
30
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
3
8
11
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
8
8
16
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
2
21
11
32
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
4
7
11
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
16
12
28
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
3
0
3
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
5
2
7
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
5
11
16
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
13
15
28
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
10
6
16
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
16
14
30
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
8
11
19
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
11
3
14
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
3
9
12
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
3
56
34
90
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
2
23
20
43
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
20
16
36
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
2
21
15
36
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
1
4
4
8
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
1
9
7
16
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
1
9
3
12
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
1
1
4
5
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
1
12
11
23
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
8
5
13
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
16
11
27
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
6
5
11
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
9
4
13
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
13
4
17
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
6
6
12
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
9
20
29
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
12
11
23
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
9
13
22
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
11
9
20
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
4
10
14
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
3
2
5
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
5
4
9
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
12
8
20
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
2
1
3
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
8
8
16
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
12
8
20
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
9
6
15
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
0
1
1
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
12
4
16
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
6
11
17
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
1
6
10
16
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
2
37
38
75
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
1
21
18
39
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
1
21
11
32
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
1
8
10
18
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
1
11
16
27
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
6
5
11
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
1
3
4
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
1
3
4
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
6
9
15
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
10
5
15
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
2
5
7
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
10
10
20
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
6
10
16
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
13
6
19
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
7
5
12
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
15
12
27
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
3
48
48
96
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
14
12
26
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
7
16
23
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
9
4
13
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
16
13
29
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
8
5
13
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
9
7
16
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
17
11
28
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
6
13
19
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
16
9
25
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
14
11
25
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
13
7
20
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
12
7
19
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
2
4
6
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
3
15
18
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
10
8
18
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
10
14
24
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
13
10
23
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
2
5
7
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
7
4
11
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
11
7
18
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
6
9
15
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
3
6
9
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
19
25
44
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
11
18
29
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
4
3
7
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
4
8
12
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
1
10
10
20
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
1
8
8
16
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
1
12
9
21
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
1
11
8
19
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
1
12
10
22
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
1
13
9
22
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
2
27
18
45
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
1
9
8
17
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
2
14
26
40
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
1
16
10
26
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
1
8
2
10
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
1
6
4
10
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
1
6
5
11
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
1
15
11
26
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
1
10
17
27
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
1
14
13
27
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
3
34
47
81
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
1
11
13
24
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
1
10
11
21
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
2
13
20
33
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
1
18
14
32
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
1
11
9
20
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
1
11
7
18
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
1
11
8
19
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
1
5
4
9
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
1
8
10
18
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
1
10
9
19
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
1
13
9
22
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
1
7
15
22
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
1
2
1
3