จำนวนนักเรียนในสังกัด ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 174 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
8
11
19
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
9
7
16
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
9
10
19
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
3
2
5
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
2
28
27
55
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
1
15
11
26
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
1
11
17
28
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
1
6
7
13
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
6
12
18
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
17
10
27
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
4
7
11
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
7
7
14
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
5
1
6
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
9
11
20
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
2
17
13
30
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
4
9
13
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
1
1
3
4
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
1
5
3
8
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
1
4
6
10
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
5
6
11
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
3
5
8
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
10
7
17
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
5
3
8
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
9
5
14
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
1
14
12
26
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
1
7
2
9
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
3
46
33
79
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
7
163
143
306
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
7
128
135
263
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
6
8
14
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
3
2
5
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
3
44
56
100
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
8
5
13
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
1
6
6
12
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
1
15
11
26
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
7
4
11
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
10
3
13
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
1
6
5
11
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
6
9
15
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
3
2
5
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
11
7
18
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
13
10
23
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
6
3
9
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
5
9
14
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
1
6
13
19
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
8
3
11
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
1
20
12
32
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
5
4
9
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
1
7
6
13
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
1
8
4
12
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
1
1
1
2
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
14
14
28
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
1
3
9
12
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
13
9
22
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
5
7
12
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
9
5
14
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
2
26
26
52
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
9
4
13
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
1
17
13
30
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
2
2
4
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
4
9
13
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
10
13
23
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
11
10
21
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
1
10
10
20
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
10
17
27
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
7
2
9
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
9
9
18
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
1
9
5
14
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
3
46
47
93
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
1
13
22
35
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
17
20
37
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
2
22
20
42
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
1
6
6
12
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
1
7
7
14
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
1
3
6
9
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
1
10
11
21
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
6
8
14
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
18
12
30
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
5
7
12
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
1
19
17
36
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
7
6
13
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
10
8
18
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
16
15
31
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
10
10
20
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
11
6
17
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
1
8
10
18
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
9
5
14
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
2
1
3
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
5
6
11
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
20
23
43
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
5
2
7
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
7
14
21
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
1
7
13
20
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
7
5
12
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
2
3
5
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
2
2
4
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
1
5
14
19
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
1
10
9
19
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
2
38
23
61
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
1
17
16
33
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
1
16
13
29
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
1
12
16
28
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
1
10
16
26
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
4
6
10
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
1
2
3
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
2
2
4
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
8
7
15
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
1
11
6
17
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
2
2
4
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
12
19
31
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
7
4
11
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
9
6
15
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
9
11
20
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
1
7
10
17
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
3
42
40
82
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
3
16
19
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
8
17
25
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
1
9
9
18
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
10
12
22
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
7
5
12
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
1
11
7
18
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
15
8
23
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
1
12
14
26
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
9
10
19
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
17
13
30
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
14
12
26
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
12
17
29
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
3
1
4
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
1
5
10
15
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
8
11
19
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
9
16
25
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
1
20
19
39
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
3
3
6
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
7
6
13
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
19
6
25
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
4
5
9
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
1
5
3
8
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
15
19
34
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
8
15
23
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
0
6
6
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
1
7
15
22
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
1
12
7
19
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
1
11
11
22
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
1
9
12
21
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
1
24
17
41
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
1
12
17
29
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
1
19
24
43
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
2
20
25
45
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
1
3
8
11
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
2
26
23
49
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
1
7
12
19
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
1
4
7
11
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
1
9
4
13
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
1
11
8
19
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
1
8
14
22
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
1
16
8
24
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
1
8
15
23
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
3
38
39
77
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
1
16
12
28
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
2
15
17
32
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
2
19
16
35
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
1
17
18
35
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
1
10
5
15
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
1
5
8
13
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
1
3
5
8
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
1
2
7
9
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
1
4
9
13
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
1
18
10
28
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
1
6
6
12
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
1
12
10
22
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
1
0
4
4