จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 71 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
121
91
212
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
9
62
76
138
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
11
99
89
188
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
8
22
17
39
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
16
198
207
405
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
202
147
349
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร โคกก่อง เมืองสกลนคร
11
150
149
299
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) โคกก่อง เมืองสกลนคร
8
60
63
123
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
99
91
190
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
74
74
148
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
28
25
53
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
9
47
49
96
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
11
98
82
180
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
48
53
101
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
63
61
124
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
21
233
190
423
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
16
145
142
287
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
31
25
56
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
8
58
28
86
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
11
61
65
126
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
8
28
37
65
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
9
54
48
102
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
37
24
61
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
113
68
181
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
46
44
90
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
49
32
81
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
136
117
253
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
8
36
24
60
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
21
271
267
538
47010032
อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
1019
1099
2,118
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
54
991
961
1,952
47010034
สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
9
67
54
121
47010035
นาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
49
45
94
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
23
384
377
761
47010037
บ้านกกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
60
65
125
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
8
62
52
114
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
11
105
99
204
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
9
40
42
82
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
45
41
86
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
34
25
59
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
7
27
18
45
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
45
45
90
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
64
56
120
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
56
53
109
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
118
107
225
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
43
20
63
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
60
46
106
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
53
66
119
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
76
80
156
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
152
138
290
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
9
41
41
82
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
11
91
89
180
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
9
49
44
93
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
9
25
13
38
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
11
152
131
283
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
8
25
36
61
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
94
98
192
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
37
34
71
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
103
101
204
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
18
192
181
373
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
81
61
142
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
170
130
300
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
31
20
51
47010066
บ้านหนองสระ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
37
38
75
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
51
64
115
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
8
99
79
178
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร
11
111
96
207
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
11
127
108
235
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
9
54
67
121
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
74
54
128
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
42
53
95