จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 26 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
24
361
334
695
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
12
136
154
290
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
153
132
285
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล นาเพียง กุสุมาลย์
21
246
214
460
47010078
บ้านซ่งเต่า นาเพียง กุสุมาลย์
8
35
43
78
47010079
บ้านกุงศรี นาเพียง กุสุมาลย์
8
54
56
110
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) นาเพียง กุสุมาลย์
8
73
42
115
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) นาเพียง กุสุมาลย์
3
12
9
21
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี นาเพียง กุสุมาลย์
8
58
68
126
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
69
53
122
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
109
98
207
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
9
61
54
115
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
12
158
128
286
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
54
43
97
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
9
75
89
164
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
21
256
327
583
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
81
79
160
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
62
60
122
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
67
68
135
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
44
50
94
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
9
15
28
43
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
36
30
66
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
10
158
137
295
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
27
12
39
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
11
119
116
235
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
78
69
147