จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 18 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
39
47
86
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
7
21
20
41
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
16
19
35
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
68
57
125
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
11
105
63
168
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
33
38
71
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
11
101
89
190
47010117
บ้านนาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
57
48
105
47010118
บ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
50
37
87
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
55
52
107
47010120
บ้านตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
8
74
77
151
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ
19
267
272
539
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
147
149
296
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
8
75
86
161
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
64
65
129
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
120
94
214
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
8
36
33
69
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
85
63
148