จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอภูพาน จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่ กกปลาซิว ภูพาน
11
143
130
273
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ กกปลาซิว ภูพาน
8
74
66
140
47010151
บ้านโคกภู โคกภู ภูพาน
8
94
77
171
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า โคกภู ภูพาน
8
131
104
235
47010154
อนุบาลภูพาน โคกภู ภูพาน
11
127
137
264
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ โคกภู ภูพาน
11
153
137
290
47010156
เขื่อนน้ำพุง โคกภู ภูพาน
14
167
177
344
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
8
39
42
81
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน
18
180
196
376
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สร้างค้อ ภูพาน
8
90
78
168
47010160
บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน
8
42
32
74
47010161
บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน
11
56
51
107
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สร้างค้อ ภูพาน
11
97
73
170
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา หลุบเลา ภูพาน
8
96
91
187
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร หลุบเลา ภูพาน
11
132
110
242
47010166
บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน
11
134
130
264