จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
121
91
212
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
9
62
76
138
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
11
99
89
188
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ขมิ้น เมืองสกลนคร
8
22
17
39
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้น เมืองสกลนคร
16
198
207
405
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น เมืองสกลนคร
12
202
147
349