จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010009
นายอวัฒนา งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
99
91
190
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
74
74
148
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) งิ้วด่อน เมืองสกลนคร
8
28
25
53