จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร
11
105
99
204
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
9
40
42
82
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
45
41
86
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา โนนหอม เมืองสกลนคร
8
34
25
59
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง โนนหอม เมืองสกลนคร
7
27
18
45