จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
9
47
49
96
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
11
98
82
180
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
48
53
101
47010015
บ้านป่าหว้าน เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
63
61
124
47010016
บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร
21
233
190
423
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร เชียงเครือ เมืองสกลนคร
16
145
142
287
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร
8
31
25
56