จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010029
บ้านพะโค ท่าแร่ เมืองสกลนคร
8
36
24
60
47010030
ท่าแร่วิทยา ท่าแร่ เมืองสกลนคร
21
271
267
538