จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010051
บ้านหนองนาเลิศ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
76
80
156
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ม่วงลาย เมืองสกลนคร
11
152
138
290