จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ดงชน เมืองสกลนคร
8
58
28
86
47010020
บ้านหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร
11
61
65
126
47010021
บ้านกุดแข้ ดงชน เมืองสกลนคร
8
28
37
65