จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
94
98
192
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม ห้วยยาง เมืองสกลนคร
8
37
34
71
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
103
101
204
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) ห้วยยาง เมืองสกลนคร
18
192
181
373
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
81
61
142
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ห้วยยาง เมืองสกลนคร
11
170
130
300