จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
45
45
90
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
64
56
120
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
56
53
109
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2) พังขว้าง เมืองสกลนคร
9
118
107
225
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
43
20
63
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
60
46
106
47010050
ห้วยทรายวิทยา พังขว้าง เมืองสกลนคร
8
53
66
119