จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010022
บ้านนาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
9
54
48
102
47010023
บ้านดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
37
24
61
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
113
68
181
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
46
44
90
47010026
บ้านนากับแก้ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
8
49
32
81
47010027
บ้านหนองไผ่ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร
11
136
117
253