จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) หนองลาด เมืองสกลนคร
9
41
41
82
47010054
บ้านดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร
11
91
89
180
47010055
บ้านท่าม่วง หนองลาด เมืองสกลนคร
9
49
44
93
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์ หนองลาด เมืองสกลนคร
9
25
13
38
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) หนองลาด เมืองสกลนคร
11
152
131
283
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) หนองลาด เมืองสกลนคร
8
25
36
61