จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร
11
127
108
235
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ฮางโฮง เมืองสกลนคร
9
54
67
121
47010072
บ้านน้อยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
74
54
128
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ฮางโฮง เมืองสกลนคร
8
42
53
95