จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
24
361
334
695
47010075
บ้านอีกุด กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
12
136
154
290