จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010083
บ้านโคกม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
69
53
122
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
8
109
98
207
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ นาโพธิ์ กุสุมาลย์
9
61
54
115
47010086
บ้านม่วงวิทยา นาโพธิ์ กุสุมาลย์
12
158
128
286