จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010076
ชุมชนนิรมัย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
153
132
285
47010087
บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
54
43
97
47010088
ไพศาลวิทยา โพธิไพศาล กุสุมาลย์
9
75
89
164
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 โพธิไพศาล กุสุมาลย์
21
256
327
583
47010090
บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
81
79
160
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
62
60
122
47010092
บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8
67
68
135