จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010093
บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
44
50
94
47010094
บ้านโคกสะอาด อุ่มจาน กุสุมาลย์
9
15
28
43
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
36
30
66
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 อุ่มจาน กุสุมาลย์
10
158
137
295
47010097
บ้านสนามบิน อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
27
12
39
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร อุ่มจาน กุสุมาลย์
11
119
116
235
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง อุ่มจาน กุสุมาลย์
8
78
69
147