จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก กุดบาก
22
261
276
537
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง กุดบาก กุดบาก
11
150
132
282
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กุดบาก กุดบาก
17
148
146
294