จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา นาม่อง กุดบาก
11
62
55
117
47020010
บ้านกุดน้ำใส นาม่อง กุดบาก
8
28
24
52
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา นาม่อง กุดบาก
11
76
76
152
47020012
บ้านนาขาม นาม่อง กุดบาก
8
93
92
185
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา นาม่อง กุดบาก
8
77
69
146
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ นาม่อง กุดบาก
11
121
104
225
47020015
บ้านเชิงดอย นาม่อง กุดบาก
8
12
14
26