จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห กุดไห กุดบาก
18
165
164
329
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) กุดไห กุดบาก
11
155
137
292
47020006
บ้านค้อน้อย กุดไห กุดบาก
8
52
51
103
47020007
บ้านค้อใหญ่ กุดไห กุดบาก
11
93
94
187