จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010104
นางอยโพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย
8
71
53
124
47010105
อนุบาลเต่างอย เต่างอย เต่างอย
14
253
244
497