จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010108
บ้านหนองบึงทวาย บึงทวาย เต่างอย
8
75
91
166
47010109
บ้านดงหลวง บึงทวาย เต่างอย
11
179
183
362