จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ นาตาล เต่างอย
11
177
155
332
47010107
บ้านนาตาลคำข่า นาตาล เต่างอย
11
143
136
279