จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
101
75
176
47010101
บ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย
8
14
10
24
47010102
บ้านกวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย
9
34
30
64
47010103
บ้านโคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย
11
56
85
141