จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010125
บ้านห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
120
94
214
47010126
บ้านดงหนองเหียน เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
8
36
33
69
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
11
85
63
148