จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010110
บ้านด่านม่วงคำ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
39
47
86
47010111
บ้านลาดค้อ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
7
21
20
41
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
16
19
35
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
8
68
57
125
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ
11
105
63
168