จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010122
บ้านแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
147
149
296
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
8
75
86
161
47010124
บ้านไร่นาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ
11
64
65
129