จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
113
135
248
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
133
151
284
47010146
บ้านวังปลาเซือม บ้านโพน โพนนาแก้ว
8
32
32
64
47010147
บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว
11
90
107
197