จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010130
นาแก้วพิทยาคม นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
148
123
271
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
181
145
326
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา นาแก้ว โพนนาแก้ว
11
131
99
230
47010133
หนองผือเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว
12
177
126
303
47010134
บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
23
21
44
47010135
บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว
8
68
88
156