จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
112
111
223
47010137
บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
11
136
124
260
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว
8
112
93
205