จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
31
45
76
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
65
58
123
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา บ้านแป้น โพนนาแก้ว
11
107
75
182
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
48
48
96
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว
8
37
39
76