จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
47010128
บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว
11
133
99
232
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย เชียงสือ โพนนาแก้ว
13
119
116
235